Thủ tục hành chính

Thủ tục 1 1. Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông
Thủ tục 2 2. Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Thủ tục 3 3. Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 4 4. Giải thể trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 6 6. Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động
Thủ tục 7 7. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 8 8. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 9 9. Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 10 10. Sáp nhập, giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 11 11. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Thủ tục 12 12. Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 13 13. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 14 14. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 15 15. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học
Thủ tục 16 16. Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện
Thủ tục 17 17. Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Thủ tục 18 18. Mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh