QĐ 02/2019/UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng.

Download (PDF, Unknown)