Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid 19 của trường TH Nthol Hạ