Số: 955 /SGD&ĐT-CĐN việc tổ chức hội nghị cán bộ – viên chức – người lao động các đơn vị, trường học, năm học 2011- 2012