Khai mạc Hội khỏe phù đổng cấp huyện năm học 2019 -2020