Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở trường TH K Long

Ảnh-Banner th (2) th (12)