Công đoàn Ngành Giáo dục Lâm Đồng kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm học 2016 – 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017, trong thời gian từ ngày 16/5/2017 đến ngày 22/5/2017 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra đánh giá, phân loại Công đoàn cơ sở vững mạnh tại 21 đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Cát Tiên và thành phố Đà Lạt.

Hoạt động kiểm tra

Qua kiểm tra, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế cần khắc phục trong triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động năm học, qua đó giúp cho các đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về vai trò tổ chức Công đoàn nhà trường trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Nguồn: CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG